Thống kê
Hôm nay : 1
Tháng 06 : 130
Năm 2022 : 2.357
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

QUY TẮC ỨNG XỬ TRƯỜNG MN HƯỚNG DƯƠNG

PHÒNG GD&ĐT HỒNG DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN HƯỚNG DƯƠNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:                /QĐ- MNHD Lộc Ninh, ngày 20 tháng 8 năm 2019

 

 

 

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Qui tắc ứng xử

của Cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường.

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON HƯỚNG DƯƠNG

Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-BGDĐT-VBNH ngày 25 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường Mầm non;

Căn cứ Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định về đạo đức nhà giáo;

Căn cứ Thông tư 06/2019/TT-BGD-ĐT ngày 12 tháng 4 năm 2019 Thông tư quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sơ giáo dục thường xuyên;

Căn cư Thông tư 25/2018/TT-BGĐT, ngày 08/10/2018 ban hành quy định Chuẩn Hiệu trưởng cơ sơ giáo dục mầm non;

Căn cứ Thông tư 26/2018/TT-BGĐT, ngày 08/10/2018 ban hành quy định Chuẩn Nghề nghiệp giáo viên cơ sơ giáo dục mầm non;

Căn cứ Công văn số 54/PGD-ĐT, ngày 21/3/2019 của phòng GD-ĐT Hồng Dân về việc xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 – 2025;

Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường mầm non Hướng Dương, năm học 2019 – 2020.

Điều 2. Giao cho tổ chuyên môn, tổ văn phòng tổ chứa nghiên cứu học tập, hướng dẫn thực hiện quy tắc ứng xử tới từng cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

Điều 3. Các tổ chức đoàn thể, các tổ chuyên môn, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường mầm non Hướng Dương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:                                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

- Như Điều 3;

- Lưu: VT.

 

 

                                                 Đào Thị Tuyết Trinh

 

 

 

 

            PHÒNG GD&ĐT HỒNG DÂN                                                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN HƯỚNG DƯƠNG                                                                                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                               số:    /QT-MN

                                                                                                                          Lộc Ninh, ngày 20 tháng 8 năm 2019

 

QUY TẮC ỨNG XỬ

TRONG TRƯỜNG MẦM NON HƯỚNG DƯƠNG

( Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-MNHD ngày 20 tháng 8 năm 2019 của

Hiệu trưởng trường MN Hướng Dương)

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG.

Điều 1. Phạm vi diều chỉnh và đối tượng áp dụng.

1. văn bản này quy định về chuẩn mực đạo đức nhà giáo và quy tắc ứng xử của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Mầm Non Hướng Dương, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu trong thi hành nhiệm vụ, công vụ, trong quan hệ với đồng nghiệp, với trẻ, phụ huynh và trong xã hội; quy tắc ứng xử văn hóa được áp dụng trong đơn vị trường và ngoài xã hội.

2. Đối tượng áp dụng là tất cả cán bộ, giá viên. Nhân viên và phụ huynh của trường Mầm non Hướng Dương năm học 2019 - 2020.

Điều 2.Mục đích xây dựng quy tắc ứng xử đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên.

1. Quy định các chuẩn mực về đạo đức và ứng xử của cán bộ, nhà giáo khi thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ với đồng nghiệp, với trẻ, với phụ huynh và trong quan hệ xã hội.

2. Là căn cứ để nhà trường xử lý trách nhiệm khi cán bộ, viên chúc vi phạm các chuẩn mực đạo đức, xử sự trong thực hiện nhiệm vụ và trong các mối quan hệ công tác, đồng thời là căn cứ để đánh giá, xếp loại và giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật của công chưc, viên chức, người lao động.

3. Thực hiện công khai các hoạt động nhiệm vụ, công vụ và các mối quan hệ công tác của cán bộ viên chức trong công tác phòng chống tham nhũng.

4. Là căn cứ để đánh giá, khen thưởng, xếp loại hàng năm.

Chương II

QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ, NHÂN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG NHÀ TRƯỜNG.

I. Chuẩn mực đạo đức của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên, người lao động.

Điều 3. Phẩm chất chính trị

1. Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trư­ơng, đ­ường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật. Không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lý luận chính trị để vận dụng vào hoạt động giảng dạy, giáo dục và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

2. Có ý thức tổ chức kỷ luật, nghiêm túc chấp hành sự phân công của cấp trên; có ý thức vì tập thể sư phạm, luôn phấn đấu vì sự nghiệp chung, bảo vệ danh dự nhà trường, gìn giữ vá phát huy truyền thống Dạy tốt, học tốt

3. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia các hoạt động chính trị, xã hội.

Điều 4. Đạo đức nghề nghiệp

1. Tâm huyết với nghề nghiệp, yêu nghề, mến trẻ, có ý thức giữ gìn danh dự, lương tâm nhà giáo; có tinh thần đoàn kết, th­ương yêu, giúp đỡ đồng nghiệp trong cuộc sống và trong công tác; có lòng nhân ái, bao dung, độ lư­ợng, đối xử hoà nhã với trẻ, đồng nghiệp; sẵn sàng giúp đỡ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của trẻ, đồng nghiệp và cộng đồng.

2. Tận tụy với công việc được giao; thực hiện đúng điều lệ, quy chế, nội quy của nhà trường, của ngành.

3. Công bằng trong chăm sóc và giáo dục, đánh giá khách quan, đúng thực chất khả năng của trẻ; thực hành tiết kiệm, chống bệnh thành tích, chống tham nhũng, lãng phí.

4. Có thiện chí, sẵn sàng tiếp thu các ý kiến đóng góp, đồng thời luôn chân tình đóng góp ý kiến cho đồng nghiệp, cho lãnh đạo, thường xuyên tự học, tự rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tự học để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục.

5. Có tinh thần giữ gìn và bảo vệ uy tín, phẩm chất, đạo đức Nhà giáo.

Điều 5. Lối sống, tác phong

1. Sống có lý tư­ởng, có mục đích, có ý chí vượt khó vươn lên, có tinh thần phấn đấu liên tục với động cơ trong sáng và tư duy sáng tạo; thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh.

2. Có lối sống hoà nhập với cộng đồng, phù hợp với bản sắc dân tộc và thích ứng với sự tiến bộ của xã hội; biết ủng hộ, khuyến khích những biểu hiện của lối sống văn minh, tiến bộ và phê phán những biểu hiện của lối sống lạc hậu, ích kỷ.

3. Tác phong làm việc nhanh nhẹn, khẩn trương, khoa học; có thái độ văn minh, lịch sự trong quan hệ xã hội, trong giao tiếp với đồng nghiệp, với trẻ; giải quyết công việc khách quan, tận tình, chu đáo.

4. Khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ, trang phục phải giản dị, gọn gàng, lịch sự, phù hợp với nghề dạy học, không gây phản cảm và phân tán sự chú ý của trẻ.

5. Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đấu tranh, ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật và các quy định nghề nghiệp. Quan hệ, ứng xử đúng mực, gần gũi với nhân dân, phụ huynh, đồng nghiệp và với trẻ; kiên quyết đấu tranh với các hành vi trái pháp luật.

6. Xây dựng gia đình văn hoá, thư­ơng yêu, quý trọng lẫn nhau; chăm sóc, giáo dục con cái học hành ngoan ngoãn, lễ độ, biết quan tâm đến những người xung quanh; thực hiện nếp sống văn hoá nơi công cộng.

7. Luôn ý thức, có trách nhiệm đối với tương lai của trẻ, với tiến bộ của dân tộc.

Điều 6. Thái bộ Của cán bộ, nhà giáo đối vối trẻ.

1. Cần thể hiện thái độ trung thực, gần gũi, tin cậy và cảm thông để có thể chia sẻ tình cảm với trẻ.

2. Tôn trọng trẻ, lắng nghe các ý kiến, quan tâm đến cảm xúc của trẻ, không làm cho trẻ bị lệ thuộc.

3. Luôn tạo cảm giác an toàn, cởi mở, khuyến khích trẻ chủ động, sáng tạo khi tham gia vào các hoạt động, đối xử công bằng với tất cả trẻ trong lớp, tôn trọng sự khác biệt cá nhân trẻ.

II. Nội dung quy tắc ứng xử.

Điều 7. Quy tắc ứng xử chung.

1. Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân, của công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động, người học.

2. Thực hiện lối sống lành mạnh, tích cực, quan tâm chia sẻ và giúp đỡ người khác.

3. Bảo vệ, giữ gìn cảnh quan cơ sở giáo dục; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, xanh, sạch, đẹp.

4. Cán bộ quản lý, giáo viên phải sử dụng trang phục lịch sự, phù hợp với môi trường và hoạt động giáo dục; nhân viên phải sử dụng trang phục phù hợp với môi trường giáo dục và tính chất công việc; người học phải sử dụng trang phục sạch sẽ, gọn gàng phù hợp với lứa tuổi và hoạt động giáo dục; cha mẹ người học và khách đến trường phải sử dụng trang phục phù hợp với môi trường giáo dục.

5. Không sử dụng trang phục gây phản cảm.

6. Không hút thuốc, sử dụng đồ uống có cồn, chất cấm trong cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật; không tham gia tệ nạn xã hội.

7. Không sử dụng mạng xã hội để phát tán, tuyên truyền, bình luận những thông tin hoặc hình ảnh trái thuần phong mỹ tục, trái đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước hoặc làm ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục.

8. Không gian lận, dối trá, vu khống, gây hiềm khích, quấy rối, ép buộc, đe dọa, bạo lực với người khác.

9. Không làm tổn hại đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của bản thân, người khác và uy tín của tập thể.

10. Tác phong làm việc:

Tất cả cán bộ giáo viên, nhân viên thống nhất làm việc với tinh thần, tác phong đã lựa chọn như sau:

10.1. Đoàn kết

- Cán bộ giáo viên, nhân viên trong trường phải đoàn kết, yêu thương lẫn nhau.

- Đồng lòng, đồng sức liên kết cùng nhau chia sẽ khó khăn, không chia rẽ nội bộ trong bất cứ hoàn cảnh nào.

- Không nói xấu đồng nghiệp, bè phái làm mất đoàn kết, nói xấu người vắng mặt.

- Nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình, góp ý thẳng thắn, chân thành, cởi mở, không mang tính áp đặt, khi phân công công việc phải nắm bắt tâm tư nguyện vọng của giáo viên.

- Giáo viên được phân công chung lớp, chung nhiệm vụ phải biết cùng nhau phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nếu không hài lòng phải cùng nhau giãi tỏa.

10.2. Tôn trọng

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên phải biết yêu thương tôn trọng lẫn nhau.

- Không phát ngôn bừa bãi theo quan điểm cá nhân, phát ngôn khi chưa nắm rõ ràng sự việc, không được bôi nhọ xúc phạm danh dự lẫn nhau.

- Trong giao tiếp với đồng nghiệp, phụ huynh không nạt nộ, cáu gắt lẫn nhau, không thể hiện sự thiếu tôn trọng qua ánh mắt, lời nói và cử chỉ.

- Tôn trọng bí mật riêng tư của người khác.

- Trong giao tiếp với mọi người nên sử dụng những từ sau đây: Làm ơn, cảm ơn, xin lỗi, tôi có thể giúp gì……

- Tôn trọng sự phân công của BGH.

10.3. Biết lắng nghe

- BGH luôn quan tâm lắng nghe ý kiến của cấp dưới để thay đổi phương pháp quản lý, hỗ trợ, giúp đỡ .

- Lắng nghe để rút kinh nghiệm cùng nhau phát triển.

- Lắng nghe để hiểu được tâm tư, nguyện vọng của cấp dưới, của đồng nghiệp, lắng nghe để hiểu được tâm sinh lý trẻ, lắng nghe để hiểu được phụ huynh cần gì…..

- Nghe cấp trên nói để thực hiện đúng nhiệm vụ.

- Mọi người nên học cách lắng nghe nhau, để học hỏi và thay đổi phù hợp.

10.4. Hợp tác

- Giáo viên cùng lớp phải vui vẽ hợp tác cùng nhau, không so đo nạnh công việc lẫn nhau, hợp tác với tinh thần nhiệt tình, thái độ vui vẽ

- Hợp tác không vì mục đích cá nhân.

- CB – VG –NV trong trường nhiệt tình hợp tác với nhau hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

10.5. Tận tâm

- Khi được phân công nhiệm vụ thì dù thế nào vẫn cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảm bảo thời gian, không ngại khó, ngại khổ,….

- Yêu nghề mến trẻ, luôn tìm tòi sáng tạo trong công tác giảng dạy…

(VD: Trong lao động tập thể phải làm nhiệt tình, không làm cho có, nhiệt tình cả khi chỉ có chị em giáo viên với nhau, làm vì tinh thần trách nhiệm)

Điều 8. Ứng xử của cán bộ quản lý.

1. Ứng xử với trẻ: Ngôn ngữ chuẩn mực, dễ hiểu; yêu thương, trách nhiệm, bao dung; tôn trọng sự khác biệt, đối xử công bằng, lắng nghe và động viên, khích lệ người học. Không xúc phạm, ép buộc, trù dập, bạo hành.

2. Ứng xử với giáo viên, nhân viên: Ngôn ngữ chuẩn mực, tôn trọng, khích lệ, động viên; nghiêm túc, gương mẫu, đồng hành trong công việc; bảo vệ uy tín, danh dự, nhân phẩm và phát huy năng lực của giáo viên và nhân viên; đoàn kết, dân chủ, công bằng, minh bạch. Không hách dịch, gây khó khăn, xúc phạm, định kiến, thiên vị, vụ lợi, né tránh trách nhiệm hoặc che giấu vi phạm, đổ lỗi.

3. Ứng xử với phụ huynh: Ngôn ngữ chuẩn mực, tôn trọng, hỗ trợ, hợp tác, chia sẻ, thân thiện. Không xúc phạm, gây khó khăn, phiền hà, vụ lợi.

4. Ứng xử với khách đến cơ sở giáo dục: Ngôn ngữ chuẩn mực, tôn trọng, lịch sự, đúng mực. Không xúc phạm, gây khó khăn, phiền hà.

5. Đảm bảo các năng lực trong quản lý, điều hành, phát triển mối quan hệ giữa nhà tường, gia đình, xã hội, xây dựng trường học hạnh phúc, mọi thành viên hòa đồng thân thiện tạo sự đoàn kết trong trường học.

6. Cán bộ quản lí tổ chức xây dựng và thực hiện nội quy, quy tắc ứng xử trong nhà trường, ngăn ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các trường họp vi phạm nội quy.

Điều 9. Ứng xử của giáo viên

1. Ứng xử với trẻ: Ngôn ngữ chuẩn mực, dễ hiểu, khen hoặc phê bình phù hợp với đối tượng và hoàn cảnh; mẫu mực, bao dung, trách nhiệm, yêu thương; tôn trọng sự khác biệt, đối xử công bằng, luôn lắng nghe và động viên, khích lệ trẻ; tích cực phòng, chống bạo lực học đường, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện. Không xúc phạm, gây tổn thương, vụ lợi; không trù dập, định kiến, bạo hành, xâm hại; không thờ ơ, né tránh trẻ.

2. Ứng xử với cán bộ quản lý: Ngôn ngữ tôn trọng, trung thực, cầu thị, tham mưu tích cực và thể hiện rõ chính kiến; phục tùng sự chỉ đạo, điều hành và phân công của lãnh đạo theo quy định. Không xúc phạm, gây mất đoàn kết; không thờ ơ, né tránh hoặc che giấu các hành vi sai phạm của cán bộ quản lý.

3. Ứng xử với đồng nghiệp và nhân viên: Ngôn ngữ đúng mực, trung thực, thân thiện, cầu thị, chia sẻ, hỗ trợ; tôn trọng sự khác biệt; bảo vệ uy tín, danh dự và nhân phẩm của đồng nghiệp, nhân viên. Không xúc phạm, vô cảm, gây mất đoàn kết.

4. Ứng xử với phụ huynh: Ngôn ngữ đúng mực, trung thực, tôn trọng, thân thiện, hợp tác, chia sẻ. Không xúc phạm, áp đặt, vụ lợi.

5. Ứng xử với khách đến cơ sở giáo dục: Ngôn ngữ đúng mực, tôn trọng. Không xúc phạm, gây khó khăn, phiền hà.

6. Đáp ứng các năng lực nghề nghiệp, lồng ghép giáo dục văn hóa ứng xử vào trong các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, xây dựng môi trường giáo dục, xay dựng lớp học hạnh phúc.

7. Giáo viên thực hiện đúng nội quy, quy tắc ứng xử trong nhà trường và không ngừng chấn chỉnh các hành vi vi phạm nội quy, quy tắc ứng xử trong nhà trường.

Điều 10. Ứng xử của nhân viên

1. Ứng xử với trẻ: Ngôn ngữ chuẩn mực, tôn trọng, trách nhiệm, khoan dung, giúp đỡ. Không gây khó khăn, phiền hà, xúc phạm, bạo lực.

2. Ứng xử với cán bộ quản lý, giáo viên: Ngôn ngữ đúng mực, trung thực, tôn trọng, hợp tác; chấp hành các nhiệm vụ được giao. Không né tránh trách nhiệm, xúc phạm, gây mất đoàn kết, vụ lợi.

3. Ứng xử với đồng nghiệp: Ngôn ngữ đúng mực, hợp tác, thân thiện. Không xúc phạm, gây mất đoàn kết, né tránh trách nhiệm.

4. Ứng xử với phụ huynh và khách đến cơ sở giáo dục: Ngôn ngữ đúng mực, tôn trọng. Không xúc phạm, gây khó khăn, phiền hà.

Điều 11. Ứng xử của phụ huynh

1. Ứng xử với trẻ: Ngôn ngữ đúng mực, tôn trọng, chia sẻ, khích lệ, thân thiện, yêu thương. Không xúc phạm, bạo lực.

2. Ứng xử với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên: Tôn trọng, trách nhiệm, hợp tác, chia sẻ. Không bịa đặt thông tin; không xúc phạm tinh thần, danh dự, nhân phẩm.

3. Chào hỏi niềm nở, chi dẫn và lắng nghe ý kiến của cha, mẹ trẻ, giải quyết công việc khách quan, tận tình, chu đáo…

4. Xác lập mối quan hệ mật thiết giữa nhà trường và gia đình; thường xuyên trao đổi để cùng phối hợp chăm sóc, giáo dục trẻ tiến bộ, tạo mọi điều kiện giúp đỡ trẻ tích cực tham gia các họa động của trường, lớp.

5. Giũ vũng mối quan hệ nhưng không lợi dụng tình cảm hoặc tiền bạc của phụ huynh, vụ lợi cá nhân làm mất uy tín nhà giáo.

Điều 12. Ứng xử của khách đến cơ sở giáo dục

1. Ứng xử với trẻ: Ngôn ngữ đúng mực, tôn trọng, thân thiện. Không xúc phạm, bạo lực.

2. Ứng xử với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên: Đúng mực, tôn trọng. Không bịa đặt thông tin. Không xúc phạm tinh thần, danh dự, nhân phẩm.

Điều 13. Đối với bản thân

1. Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của nhà nước, kỷ luật. kỷ cương của ngành, sự phân công của tổ chức. Thời gian làm việc không đi muộn về sớm. Không làm việc riêng, không tự ý bỏ vị trí công tác trong giờ làm việc.

2. Không quảng cáo, vận động, mời gọi đồng nghiệp và công dân mua, bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ có tính chất kinh doanh trong giờ làm việc..

3. Tác phong, trang phục :

Mặc trang phục gọn gàng chỉnh tề phù hợp với môi trường sư phạm. Cán bộ, viên chức được cấp phát trang phục riêng thì phải mặc trang phục đó khi thực hiện nhiệm vụ. Đeo thẻ viên chức đúng quy định.

4. Khi ngồi làm việc, hội họp, hội nghị luôn giữ mình ở tư thế ngay ngắn, không ngồi nghiêng ngửa.

5. Đi, đứng với tư thế chững chạc, không gây tiếng động lớn. Nói năng khiêm nhường, từ tốn, không xưng hô “mày, tao” khi làm việc.

6. Không đeo tai nghe, bật nhạc, nghe nhạc, chơi điện tử và các thiết bị giải trí cá nhân trong giờ làm việc.

7. Hết giờ làm việc, trước khi ra về phải kiểm tra tắt điện, khóa chốt các cửa, đảm bảo an toàn cơ quan, đơn vị.

8. Nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng không trưng bày, lưu giữ, phát tán hình ảnh, nội dung văn hóa phẩm đồi trụy, tài liệu chống lại Đảng, Nhà nước.

9. Ứng xử với đồng nghiệp.

9.1 Coi đồng nghiệp như người thân trong gia đình mình. Thấu hiểu chia sẻ khó khăn trong công tác và cuộc sống.

9.2. Khiêm tốn, tôn trọng, chân thành, bảo vệ uy tín, danh dự của đồng nghiệp. Không ghen ghét, đố kỵ lôi kéo bè cánh phe nhóm gây mất đoàn kết nội bộ.

9.3 Luôn có thái độ cầu thị thẳng thắn, chân thành tham gia góp ý kiến trong công việc, cuộc sống. Không suồng sã, nói tục, trong sinh hoạt, giao tiếp.

9.4. Hợp tác, giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chương III.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Trách nhiệm của cán bộ quan lý, giáo viên, nhân viên người lao động trong nhà trường.

1. Có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định tại quy tắc này.

2. Có trách nhiệm vận động các đồng nghiệp thực hiện đúng các quy định tại Quy tắc này, khi phát hiện cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường vi phạm Quy tắc này phải kịp thời góp ý để họ sửa đổi, đồng thời phản ánh với Ban giám hiệu.

Điều 15. Trách nhiệm của Ban giám hiệu nhà trường

1. Công khai Quy tắc ứng xử trong nhà trường với toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên và niêm yết tại văn phòng trường và công khai Bộ Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục trên trang thông tin điện tử của đơn vị. Thường xuyên tuyên truyền, quán triệt nội dung Quy tắc ứng xử trong cán bộ, giáo viên nhân viên và các tổ chức cá nhân có liên quan..

2. Quán triệt, hướng dẫn tổ chức thực hiện quy tắc này, làm căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, nhân viên.

3. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy tắc này của cán bộ, giáo viên, nhân viên, phê bình chấn chỉnh, xử lý các vi phạm đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường.

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD-ĐT (Báo cáo)

- Các tổ chuyên môn.

- Lưu văn phòng.

 

                                                                            Đào Thị Tuyết Trinh

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan